Regulamin sklepu internetowego B2B firmy INTERCOM

 

§ 1. Wprowadzenie

 1. Regulamin użytkownika Systemu Zamówień Internetowych intercom24.pl  określa zasady sprzedaży towarów przez firmę Intercom. za pośrednictwem Internetu, zgodnie z ofertą handlową zawartą w internecie pod adresem: www.intercom24.pl
 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
  1. Dystrybutorze - należy przez to rozumieć firmę Intercom z siedzibą w Sulejówku  przy ulicy Piłsudskiego 77,
  2. Partnerze - należy przez to rozumieć podmiot, który przekazał firmie Intercom dokument „Informacja o Partnerze”,
  3. b2b.intercom24 lub System - należy przez to rozumieć system sprzedaży towarów firmy Intercom za pośrednictwem internetu,
  4. dostęp do Systemu - należy przez to rozumieć prawo dostępu do systemu zgodnie z uprawnieniami przyznanymi Partnerowi przez Dystrybutora. Partner otrzymuje dostęp, umożliwiający przeglądanie oferty Dystrybutora, składanie zamówień oraz monitorowanie rozliczeń pomiędzy Partnerem i Dystrybutorem,
  5. „Informacja o Partnerze” – dokument stanowiący podstawę nawiązania współpracy w zakresie sprzedaży produktów z aktualnej oferty handlowej firmy Intercom
  6. Limit Kredytowy -  kredyt przyznawany Partnerowi przez Dystrybutora.

§ 2. Dostęp do Systemu

 1. Dostęp do systemu może być przyznany wyłącznie Partnerowi. Przyznając dostęp Dystrybutor udostępnia Partnerowi indywidualne: login i hasło. Zakończenie współpracy z Partnerem skutkuje utratą prawa dostępu do Systemu.
 2. Partner może zmienić hasło w systemie. Dystrybutor nie ma dostępu do haseł Partnera.
 3. Partner ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie loginu i hasła. Partner zobowiązany jest do nieudostępniania loginu i hasła osobom nieupoważnionym.
 4. Zalogowanie się do Systemu przy użyciu uzyskanego przez Partnera hasła i loginu, stanowi akceptację treści niniejszego regulaminu.
 5. Dystrybutor zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia dostępu do Systemu bez podania przyczyn.
 6. Dystrybutor ma prawo cofnąć Partnerowi, który zalega z płatnościami faktur, dostęp do Systemu. Cofnięcie dostępu do Systemu może mieć miejsce także w sytuacji, gdy Partner prowadzi działalność konkurencyjną wobec Dystrybutora.
 7. Uzyskanie przez Partnera dostępu do Systemu jest jednoznaczne ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowej Dystrybutora za pomocą poczty elektronicznej. Można w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej, kontaktując się Dystrybutorem.

 

§ 4. Rozpoczęcie współpracy

W celu rozpoczęcie współpracy z firmą Intercom należy :

 1. Dostarczyć do siedziby firmy Intercom kopie dokumentów rejestracyjnych firmy:
       - wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dla firm posiadających
         osobowość prawną lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
         gospodarczej dla osób fizycznych
       - dokument nadania firmie numeru NIP
       - dokument nadania firmie numeru REGON
 2. Dostarczyć listę osób upoważnionych do odbioru towaru na miejscu, podpisaną przez osoby reprezentujące firmę (w przypadku odbioru towaru na miejscu).
 3. Dostarczyć oświadczenie gdzie towar ma być wysłany (w przypadku jeżeli miejsce dostawy towaru jest inne niż siedziba firmy)
 4. Dostarczyć listę adresów do wysyłki

 

§ 5. Limit Kredytowy

 1. Każdy Partner może starać się o przyznanie Limitu Kredytowego i odroczonego terminu płatności. Warunkami koniecznymi do rozpatrzenia wniosku są:
  1. Dokonanie co najmniej 2 zakupów gotówkowych lub przedpłat. W przypadku gdy firma ma ugruntowaną pozycje na rynku może starać się o przyznanie limitu kredytu z pominięciem tego okresu.
  2. Dostarczenie dokumentów firmy: KRS lub Wpis do CEIDG, NIP oraz REGON.
  3. Złożenie lub przesłanie wniosku o nadanie limitu kredytu
  4. Przesłanie aktualnych dokumentów finansowych z ostatnich trzech miesięcy.
  5. Przesłanie sprawozdania finansowego za ostatni rok.
  6. Przesłanie zaświadczenia o nie zaleganiu ze zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.
 2. W celu otrzymania Limitu Kredytowego niezbędne jest wybranie przez Partnera jednej z form zabezpieczenia należności Dystrybutora oraz dostarczenie jej do siedziby Dystrybutora. Akceptowane przez Dystrybutora formy zabezpieczenia, o których mowa wyżej to (do wyboru):
  1. Weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową i oświadczeniem co do wspólnoty majątkowej wystawiany w obecności pracownika firmy Intercom lub w obecności notariusza z notarialnym poświadczeniem podpisów.
  2. Gwarancje bankowe (do transakcji wymagających dodatkowych zabezpieczeń określonych przez Dystrybutora).

§ 6. Zamówienia

 1. Strony ustalają, że zamówienia składane drogą internetową w Systemie nie wymagają potwierdzenia przez Partnera w innej formie i są traktowane jak złożone w formie pisemnej. Niezależnie od możliwości składania zamówień za pośrednictwem Systemu Partner może składać zamówienia także pisemnie, telefonicznie lub faksem. Dystrybutorowi przysługuje prawo zweryfikowania zamówienia i odmowy jego realizacji bez podania przyczyn.
 2. Wszystkie ceny prezentowane w Systemie są cenami netto, nie zawierającymi podatku VAT.
 3. Złożenie zamówienia w Systemie jest jednocześnie zaakceptowaniem przez Partnera warunków rękojmi/gwarancji udzielanej przez Dystrybutora na zamawiane produkty.
 4. Przedstawione w Systemie dane produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 5. Partnerowi nie przysługuje odszkodowanie z tytułu dostaw wykonanych niezgodnie z terminem.
 6. Nieodebranie przez Partnera zamówionego towaru stanowi podstawę do dochodzenia przez Dystrybutora stosownego odszkodowania oraz cofnięcia dostępu do Systemu.
 7. Nie wystawienie przez Dystrybutora w okresie 180 dni faktur potwierdzających zakupy towarów w tym okresie przez Partnera, skutkuje zawieszeniem dostępu do Systemu oraz cofnięciem Limitu Kredytowego. Zawieszenie dostępu do Systemu nie pozbawia Partnera możliwości dokonywania zamówień produktów Dystrybutora w sposób tradycyjny tj. telefonicznie, mailowo.
 8. Odblokowanie dostępu do Systemu następuje na wniosek Partnera. Po odblokowaniu Partner ma 28 dni na dokonanie zakupów lub złożenie zamówienia, które odblokowuje dostęp na warunkach podanych w § 3. Punkt 7. W przypadku nie dokonania zakupu dostęp do Systemu jest ponownie blokowany.
 9. Aby ponownie uzyskać Limit Kredytowy Partner zobowiązany jest do wypełnienia warunków opisanych w § 3.
 10. Zwrot towaru może nastąpić tylko i wyłącznie po akceptacji i zatwierdzeniu przez Dyrektora handlowego lub Kierownika Działu, zaś firma Intercom obciąży w takim przypadku klienta kosztami związanymi z obsługą zwrotu, w wysokości 10zł netto oraz 1% wartości zwrotu.
 11. Minimalna wartość faktury kredytowanej na przelew wynosi 300zł ( nie dotyczy kolejnych faktur składanych tego samego dnia oraz klientów z wzorową historią kredytową)
 12. W przypadku gdy faktura jest przeterminowana powyżej siedmiu dni firma Intercom, zastrzega sobie prawo do cofnięcia linii kredytowej.
 13. Do każdej przeterminowanej płatności powyżej siedmiu dni będzie wystawiana nota odsetkowa. Koszt noty wynosi 15 zł.
 14. Partner jest zobowiązany do dostarczenia listy osób upoważnionych do odbioru osobistego towaru, oraz natychmiastowym powiadomieniu Dystrybutora o jakiejkolwiek zmianie na liście osób upoważnionych. W przypadku nie powiadomienia Dystrybutora o ww. zmianach na piśmie lub mailowo, Dystrybutor nie ponosi konsekwencji ww. zmian.
 15. W przypadku wysyłki towaru na adres inny niż w dokumentach firmowych Partnera każdorazowo Partner jest zobowiązany do dostarczenia upoważnienia do wysyłki towaru wraz z informacją o : adresie wysyłki, osoby upoważnionej do odbioru towaru, telefonu kontaktowego.

§ 7. Ceny

 1. Cena towaru sprzedawanego Partnerowi jest ustalana indywidualnie dla każdego Partnera przy uwzględnieniu m.in. obrotu dotychczasowej sprzedaży i wielkości realizowanej transakcji.
 2. Ceny są określane loco magazyn Dystrybutora. Do cen jest doliczany podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz koszt przesyłki towaru.
 3. Poziom cen Partnera jest informacją poufną objętą tajemnicą handlową.
 4. Do każdego zamówienia klienta zostanie doliczony koszt transportu według zasad obowiązujących w firmie Intercom. dostępnych na stronie WWW Dystrybutora

§ 8. Rozliczenia

 1. Partner upoważnia Dystrybutora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy w przypadku odbiorów innych niż osobiste.
 2. W przypadku przedpłaty płatnej przelewem towar może być odebrany wyłącznie po potwierdzeniu wpłaty na rachunek Dystrybutora.
 3. Przez datę zapłaty dokonywanej w drodze przelewu bankowego Strony rozumieją uznanie rachunku bankowego Dystrybutora.
 4. W przypadku opóźnień w zapłacie ceny przy sprzedaży z odroczonym terminem płatności Partner zobowiązany jest do zapłaty odsetek w wysokości ustawowej.
 5. Dystrybutor ma prawo wskazać inne miejsce płatności niż wskazane na fakturze w odrębnym piśmie skierowanym do Partnera.

§ 9. Opłaty transportowe

 1. Dystrybutor dokłada wszelkich starań aby przesyłki były realizowane w 24 godziny. 
 2. Maksymalny czas realizacji zamówienia to 48 h (oprócz sobót, niedziel i dni świątecznych).

§ 10. Zasady zachowania tajemnicy handlowej

 1. Dane o cenach produktów oferowanych przez Dystrybutora w Systemie oraz o ich dostępności w ramach tego Systemu służą wyłącznie do celów związanych z zakupem od Dystrybutora oferowanych przez niego produktów.
 2. Partner nie może przekazywać osobom trzecim danych, o których mowa w pkt. 1 jak również nie może ich wykorzystywać lub przetwarzać dla innych celów niż związane z zakupem towarów od Dystrybutora. W wypadku naruszenia powyższego zakazu Dystrybutor może cofnąć Partnerowi prawo dostępu do Systemu.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy Partnerem są wspólnicy spółki cywilnej, spółka jawna, komandytowa lub spółka komandytowo-akcyjna, dotychczasowi lub nowi wspólnicy tych spółek albo osoby do tego upoważnione są zobowiązani powiadomić Dystrybutora pismem wraz z załączonym odpisem stosownego dokumentu o każdorazowej zmianie składu osobowego tych spółek, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną brakiem powiadomienia Dystrybutora o zaistniałej zmianie.
 2. Niniejszy regulamin wiąże Strony od dnia zalogowania się do Systemu do dnia rezygnacji z uczestnictwa w Systemie przez Partnera lub cofnięcia dostępu do Systemu.
 3. Rezygnacja z uczestnictwa w Systemie jest skuteczna po wypełnieniu wszystkich zobowiązań Partnera wobec Dystrybutora.
 4. Regulamin uchyla wszelkie umowy i porozumienia zawarte pomiędzy Stronami w zakresie objętym niniejszym regulaminem.
 5. O zmianach regulaminu Dystrybutor poinformuje Partnerów za pośrednictwem Systemu