OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
 
 1. Obsługa gwarancyjna jest świadczona przez firmę Intercom24 sp z o.o. , al Pisłsudskiego 77, 05-070 Sulejówek, NIP 822 239 27 95
 2. Firma Intercom udziela Zamawiającemu na dostarczany towar 12-miesięcznej gwarancji, chyba że w opisie produktu zaznaczono inaczej.
  Zasilacze do urządzeń są objętę 3-miesięczną gwarancją.
 3. Jako datę rozpoczęcia biegu okresu gwarancji, traktuje się datę sprzedaży widoczną na dokumencie sprzedaży (faktura VAT).
 4. Udzielona gwarancja uprawnia Zamawiającego do żądania usunięcia wad towaru lub obniżenia jego ceny, z wyjątkiem uszkodzeń wymienionych w punkcie 16 .
 5. O zaistniałych wadach Zamawiający powinien niezwłocznie powiadomić przedstawiciela firmy Intercom
 6. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa uprawnionego do gwarancji do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia. Gwarant nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwy produkt.
 7. Reklamowany sprzęt, klient zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Intercom Marcin Turek na własny koszt i ryzyko, w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia reklamacyjnego
 8. Firma Intercom rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym będzie dysponował wadliwym towarem wraz z pełnym opisem usterki. Brak załączonego opisu usterki będzie skutkował wydłużeniem tego terminu.
 9. Intercom zastrzega sobie prawo od odmówienia naprawy gwarancyjnej i odesłania sprzętu do Zamawiającego na jego koszt, w przypadku nieczytelnych numerów seryjnych
 10. W przypadku, gdy nie zostanie stwierdzone uszkodzenie urządzenia lub uszkodzenie nastąpiło z winy użytkownika, Intercom obciąży zamawiającego kosztami konserwacji, czyszczenia, ekspertyz oraz transportu do siedziby Zamawiającego.
 11. W przypadku gdy usunięcie wad towaru jest niemożliwe lub wiąże się z nadmiernymi kosztami, Intercom uprawniony jest, niezależnie od żądania Zamawiającego, do wymiany towaru na wolny od wad.
 12. Intercom dołoży wszelkich starań, aby zasadne reklamacje były zrealizowane w ciągu 21 dni od daty rozpatrzenia. W przypadku, gdy realizacja reklamacji nie będzie możliwa w tym terminie, Intercom poinformuje Zamawiającego o szczególnym trybie postępowania.
 13. Reklamacje zgłaszane w ramach udzielonej gwarancji nie mogą być dla Zamawiającego podstawą do wstrzymania lub odmowy płatności za dany towar.
 14. Gwarancja nie obejmuje rozwiązywania problemów spowodowanych przez niezgodność z innymi urządzeniami lub usługami.
 15. Gwarancja nie obejmuje oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu lub dostarczonego z urządzeniem.
 16. Na podstawie art.558 par.1 k.c. na wszystkie sprzedawane towary, Intercom Marcin Turek wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
 17. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek:
 • zdarzeń losowych (zalanie, pożar, uszkodzenie na skutek wyładowania elektrycznego itp.)
 • uszkodzeń mechanicznych
 • eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem urządzenia w tym wynikającej z braku wiedzy użytkownika
 • przeróbek, zmian oprogramowania, błędnej konfiguracji lub napraw dokonywanych przez osoby nieupoważnione

     REKLAMACJE PRZESYŁEK
 
 1. Wszelkie reklamacje do firm przewozowych mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od chwili odbioru przesyłki. Po tym terminie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane. Spisany protokół należy przesłać do siedziby naszej firmy. Jest on podstawą do wymiany towaru na nowy.
 2. Jeżeli uszkodzenie lub niezgodność co do zawartości przesyłki została zauważona po odjeździe Kuriera, należy jak najszybciej skontaktować się z najbliższym odziałem Firmy Kurierskiej (telefon podany jest na liście przewozowym) oraz zażądać ponownego przyjazdu Kuriera w celu spisania protokołu szkody.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności dostarczyciela. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego. Po uiszczeniu opłaty Klient ma prawo do sprawdzić zawartości paczki w obecności dostarczyciela (Kuriera).